Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. Logistyki

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, podczas której wprowadzono Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki nadkom. Piotra Byrę, który pełnił do tej pory obowiązki na tym stanowisku.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Romana Maciejewskiego Komendantowi Stołecznemu Policji mł. insp. dr. Rafałowi Kubickiemu, do Białej Sali wprowadzono sztandar Komendy Stołecznej Policji. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Stołecznej Policji, kapelan KSP ks. Józef Jachimczak oraz przedstawiciele policyjnych i cywilnych Związków Zawodowych.

Następnie odczytano rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 1 czerwca 2017 r. nadkom. Piotra Byry na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki.    

Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Rafał Kubicki pogratulował swojemu zastępcy awansu i wyraził przekonanie, że wzajemna dobra współpraca przełoży się na efektywną pracę całej jednostki. – To ogromne wyróżnienie, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowanie decyzji istotnych dla całego garnizonu. Bez dobrej logistyki żaden pion policyjny nie pracowałby tak skutecznie. Wierzę, że doświadczenie i wiedza przełożą się na dalsze sukcesy – powiedział komendant stołeczny.

Nowo powołany komendant nadkom. Piotr Byra podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono i powiedział: – Zaszczytem i honorem jest dla mnie objęcie tego stanowiska. Podkreślę, że na sukcesy w pionie logistyki składa się praca nie jednego człowieka a całego zespołu. Dziękując za to, wierzę, że nasza współpraca nadal będzie przebiegała pomyślnie.

Podczas uroczystości wręczono również nagrody motywacyjne dla wyróżniających się policjantów.

……………………………………………….

Nadkomisarz Piotr Byra swoją służbę rozpoczął 22 lata temu w Komendzie Stołecznej Policji. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności: pedagogika specjalna. Nadkomisarz Piotr Byra służbę w Policji początkowo pełnił w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. W 1997 roku trafił do Wydziału Wywiadowczego Komendy Stołecznej Policji, gdzie przez niemal 9 lat poszerzał swoją wiedzę i gromadził zawodowe doświadczenie.

Następnie piastował kierownicze  stanowisko w komórce wywiadowczej Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W 2008 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Raszynie. Pełnił wzorowo tę funkcję przez prawie 5 lat. W 2012 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Mieszkaniowego - Biura Logistyki Policji - Komendy Głównej Policji, a dwa lata później Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w strukturze KGP.

Za swoje zasługi w służbie nadkomisarz Piotr Byra otrzymał: Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji oraz Srebrną Odznakę - Zasłużony Policjant.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto asp. sztab. Tomasz Oleszczuk