Komenda Stołeczna Policji - Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
 
Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26
Dyżurny KSP 22 603-65-55
 
Lokalizacja:

Lokalizacja - mapa

Dojazd:
 
Linie autobusowe i tramwajowe - informacja o połączeniach dostępna jest na stronie www.ztm.waw.pl w dziale "Rozkład jazdy" (jako przystanek docelowy należy wybrać "Pl. Bankowy")
 
Metro - stacja Ratusz Arsenał
 

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

 

Wydział Prewencji KSP – w celu anonimowego powiadamiania Policji o niepokojących lub budzących społeczny sprzeciw zjawiskach zaistniałych na terenie Warszawy i powiatów około warszawskich:

 • o naruszeniach ładu i porządku publicznego,
 • w trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
 • w celu przeciwdziałania przemocy w szkole, przemocy w rodzinie,

W Wydziale Prewencji KSP uruchomiono  skrzynkę e-mail:prewencja.ksp@policja.waw.pl.

Mając na celu przeciwdziałanie przejawom przemocy i innym niebezpiecznym zachowaniom na terenie szkół w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono za pośrednictwem komunikatora internetowego „Gadu-Gadu” specjalny numer GG - 100997, na który można zgłaszać niebezpieczne zdarzenia i sytuacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 


Wydział Ruchu Drogowego KSP – w celu zapewnienia prawidłowego obiegu obywatelskich informacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie miasta stołecznego Warszawy (z wyłączeniem sytuacji wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji policjantów ruchu drogowego, które należy kierować pod telefoniczne numery alarmowe 112 lub 997) można kontaktować się drogą elektroniczną – e-mail: wrd@policja.waw.pl

W korespondencji kierowanej do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), należy wskazać:

 • imię i nazwisko,
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu, nr mieszkania),
 • dokładny opis sprawy.

Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 2002 r. poz.46).

Wydział Kryminalny KSP – w celu nawiązania kontaktu ze stołeczną Policją w zakresie zdarzeń o charakterze kryminalnym, w tym najbardziej bulwersujących opinię społeczną, takich jak napady rabunkowe, kradzieże, włamania, korupcja, przypadki pedofilii, proceder handlu ludźmi, jak również pozwalających obywatelom reagować na policyjne komunikaty publikowane w środkach masowego przekazu, dotyczące poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców, a także identyfikacji osób zaginionych i n/n zwłok można kontaktować się drogą elektroniczną – e-mail: kryminalny@ksp.policja.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 022 603-63-13


 

Wydziały:

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-65-96
Laboratorium Kryminalistyczne
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-64-94
Stołeczne Stanowisko Kierowania
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-66-59
Wydział do walki z Korupcją
01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 38
tel. 22 603-77-70
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel.
Wydział do walki z Przestępczością Samochodową
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-03-68
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
01-258 Warszawa, ul. Wolska 174
tel. 22 603-54-04
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-65-59
Wydział Finansów i Budżetu
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-64-34
Wydział Doskonalenia Zawodowego
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 44 E
tel. 22 603-46-50
Wydział Kontroli
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-66-17
Wydział Kadr
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-62-44
Wydział Kryminalny
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-63-13
Wydział Konwojowy
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-69-10
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-77-88
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
01-203 Warszawa, ul. Karolkowa 46
tel. 22 60-380-15
Wydział Postępowań Administracyjnych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-74-34
Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych
02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 22 603-48-09
Wydział Realizacyjny
00-950 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 22 603-83-82
Wydział Prewencji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-63-80
Wydział Teleinformatyki
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-65-74
Wydział Ruchu Drogowego
00-865 Warszawa, ul. Waliców 15
tel. 22 603-70-80
Wydział Wywiadowczo-Patrolowy
00-898 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 22 603-65-84
Wydział Transportu
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 49
tel. 22 60-361-08
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-86-08
Wydział Wywiadu Kryminalnego
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
tel. 22 603-88-83
Wydział Zaopatrzenia
02-336 Warszawa, ul. Włochowska 25/33
tel. 22 603-32-32

 

Skargi i wnioski:
 
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP  tel. 22 603-77-99, e-mail: ksp.winspekcji@policja.waw.pl .
 
22 603-68-93 - telefon umożliwiający przekazywanie informacji o nieprawidłowościach, wynikających z pracy policjantów (w dni robocze w godzinach 8:00 - 19:00; po godzinie 19:00 zgłoszenia będą nagrywane na automatyczną sekretarkę).
 
Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:
 • imię i nazwisko skarżącego,
 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
 • dokładny opis zdarzenia.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".