INFORMACJA O NABORZE - Nabór 2020 - Komenda Stołeczna Policji

Nabór 2020

INFORMACJA O NABORZE

UWAGA!
 

Informujemy, że postępowania kwalifikacyjne w Komendzie Stołecznej Policji zostały wznowione.

 

Sekcja ds. Doboru

Wydział Kadr Komenda Stołeczna Policji

al. Solidarności 126

01-195 Warszawa

 

 

 

 

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE
DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJISŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP

01-195 Warszawa
Al. Solidarności 126|
w poniedziałki w godzinach 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30

 

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Ul. Jagiellońska 26B
wtorek - godz. 09.00 – 15.00
czwartek - godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Ul. Kościelna 3
poniedziałek - godz. 10.00-13.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17

wtorek– godz. 10.00-14.00

środa– godz. 10.00-14.00

czwartek– godz.10.00-14.00

piątek– godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Ul. Bartniaka 19

wtorek– godz. 09.00-15.00

czwartek– godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Ul. Wileńska 43A

wtorek – 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji wNowym Dworze Mazowieckim

Ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3

wtorek – godz. 10.00-12.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8

poniedziałek – godz. 10.00.-14.00


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby - WZÓR PODANIA
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),                        
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

 

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego do pobrania:

- ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO (pdf)

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wzór kwestionariusza osobowego  (praca.policja.pl/pwp/rekrutacja)

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej ( praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie
  tel.: +48 47 723-24-30, +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii  „A” lub „C”.

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W 2020 ROKU:

 • 19 czerwca
 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.