Informacja o naborze - Nabór 2019 - Komenda Stołeczna Policji

Nabór 2019

Informacja o naborze

Data publikacji 01.01.2016

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 

 •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 •     posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 •     nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 •     korzystający z pełni praw publicznych;
 •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.
Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).
Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:
- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;
- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;
- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W SEKCJI DS. DOBORU WYDZIAŁU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL SOLIDARNOŚCI 126.


Przyjęcia interesantów:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr
01-195 Warszawa
al. "Solidarności" 126

w poniedziałki w godzinach od 8.00 - 20.00
od wtorku do piątku w godzinach  8.30 - 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 •     podanie o przyjęcie do służby;
 •     wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
 •     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 •     kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
 •     książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Nowy wzór kwestionariusza osobowego

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod adresem http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/77/152/MATERIALY_DO_POBRANIA.html?search=255712 (ankieta bezpieczeństwa do wypełnienia)

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 •     na stronie internetowej praca.policja.pl
 •     w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr al. "Solidarności" 126 w Warszawie tel. el.: +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51, tel.: +48 22 603-24-52, +48 22 603-24-53, tel.: +48 22 603-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI  WYKSZTAŁCENIA:

 •     wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 •     wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
 •     wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
 •     wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 •     posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
 •     posiadanie uprawnień  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych;
 •     posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie  płetwonurkowania  lub wykonywania prac podwodnych oraz  uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej;
 •     posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Planowane terminy przyjęć do służby w 2019 r.:

 • 30 grudnia

Komendant Główny może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.