INFORMACJA O NABORZE - Nabór - Komenda Stołeczna Policji

INFORMACJA O NABORZE

 KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

w 2022 roku

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • 7 marca 2022 r.
 • 14 czerwca 2022 r.
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 29 grudnia 2022 r.

 

Przyjęcia do jednostek organizacyjnych w garnizonie stołecznym uzależnione będą od potrzeb kadrowych. W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych jednostkach, komórkach organizacyjnych Policji.

 

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)                       
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (wpis w książeczce wojskowej „przeniesiony do rezerwy”).

 

Kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie i miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej (praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP:

 

DANE TELEADRESOWE:

Al. Solidarności 126 w Warszawie,

+48 47 723-24-30,

+48 47 723-24-49

          +48 47 723-24-51,

          +48 47 723-24-53

+48 47 723-24-59

ADRES E-MAIL: dobor@ksp.policja.gov.pl

 

 • formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać ze strony internetowej policja.waw.pl lub w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

 • Posiadanie tatuażu:

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru,
w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie
z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
 o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt 9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

 • Próbny test sprawności fizycznej:

Dla kandydatów Komendy Stołecznej Policji organizowane są próbne testy sprawności fizycznej.
W celu umówienia się na termin przedmiotowych testów należy skontaktować się z pracownikami Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP
Al. Solidarności 126
01-195 Warszawa

 • poniedziałek w godz. 08.00-19.30
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I                                                                                       
ul. Wilcza 21

wtorek godz. 10.00-13.00                                                                                              
środa  godz. 10.00-13.00                                                                                                    
czwartek godz. 10.00-13.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II                                                                                       
ul. Malczewskiego 3/5/7

środa godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III                                                                                     
ul. Opaczewska 8

poniedziałek godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV                                                                                     
ul. Żytnia 36

wtorek                 godz. 09.00-12.00                                                                                                      
czwartek             godz. 09.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V                                                                                      
ul. Żeromskiego 7

środa                  godz. 08.00-.11.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI                                                                                     
ul. Jagiellońska 51

wtorek                godz. 10.00-12.00                                                                                                     
czwartek            godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII                                                                                    
ul. Grenadierów 73/75

wtorek                godz. 10.00-13.00                                                                                                      
czwartek            godz. 10.00-13.00

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
ul. Jagiellońska 26 B

wtorek                godz. 09.00-15.00
czwartek            godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3

poniedziałek     godz. 10.00-13.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17

wtorek                godz. 10.00-14.00
środa                 godz. 10.00-14.00
czwartek            godz. 10.00-14.00
piątek                 godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 19

wtorek                godz. 09.00-15.00
czwartek            godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43A

wtorek               godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. I.J. Paderewskiego 3

wtorek               godz. 10.00-12.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
ul. J.I. Kraszewskiego 8

poniedziałek     godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A

środa                 godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach
ul. Warszawska 272

wtorek               godz. 10.00-12.00

 

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

2

3

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

160

 

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie,w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączonedo szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

 

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

2

3

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

2

Prawo jazdy kategorii „B”

6

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego, co najmniej
na poziomie biegłości B2

4

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego,
co najmniej na poziomie biegłości B2

2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Pliki do pobrania