Norweski Mechanizm Finansowy

"ANPRS - jako narzędzie walki z przestępczościa zorganizowaną" NMF - 2014-2021

Komenda Stołeczna Policji rozpoczęła realizację projektu pt.: „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Porozumienie, pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Operatorem Programu), oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Wspomagającą), została podpisana 29 grudnia 2020 roku.

Całkowita kwota projektu wynosi 3 766 000 PLN z czego 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt jest finansowany z Programu "Sprawy wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności polskich służb ścigania, w tym zapobieganie i wykrywanie przestępczości zorganizowanej. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie funkcjonariuszom policji dostępu do najnowszych technologii w zakresie ujawniania pojazdów poszukiwanych.

Głównym założeniem projektu jest zakup Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym (ANPRS) i przeszkolenie 400 policjantów garnizonu stołecznego. Jest to niezmiernie istotny element projektu gdyż zapewni wsparcie oraz posłuży w szybkim identyfikowaniu pojazdów widniejących w systemach informatycznych Policji jako utracone. System będzie  wykorzystywany na strategicznym obszarze, jakim jest przecięcie się dwóch  korytarzy TEN-T (Morze Północne – Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie), a także na głównych szlakach tranzytowych do i ze wschodniej granicy UE, przebiegających przez obszar w aglomeracji warszawskiej. Zwiększy to  szybkość i efektywność wykrycia i wskazania do kontroli pojazdów.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

- zakup Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym (ANPRS),

- zakup zestawu nomadycznego ARTR, 4 kamer oraz modułu bezpiecznej komunikacji z systemem centralnym,

- zakup centrum systemu szkoleniowego,

- zakup mobilnej platformy szkoleniowej typ I (samochód obserwacyjny),

- zakup mobilnej platformy szkoleniowej typ II (samochód interwencyjny),

- przeszkolenie 400 funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji.

Grupą docelową projektu są funkcjonariusze policji na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej (Wydział Kryminalny KSP, Wydział do walki z Przestępczością samochodową KSP, Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP, Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową KSP, Wydział do zwalczania Terroru Kryminalnego i Zabójstw) oraz funkcjonariusze z ww. wydziałów z Komend Rejonowych i Komend Powiatowych dla których możliwość posiadania dostępu do ANPRS znacznie ułatwi ich codzienną pracę oraz przyczyni się do wzrostu wykrywalności przestępstw.

www.eog.gov.pl

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

Warsaw Metropolitan Police Headquarters has started the implementation of a new project entitled: "ANPRS - as a tool in the fight against organized crime" funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. The agreement between the Warsaw Metropolitan Police Commander, the Minister of Interior and Administration (Program Operator), and the European Project Service Centre of the Ministry of Interior and Administration (Supporting Institution) was signed on December 29, 2020.

The total budget of the project is PLN 3,766,000, of which 85% comes from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. The project is financed by the Programme "Home Affairs" implemented under the Norwegian Funds 2014-2021. The Programme is at the disposal of the Minister of Interior and Administration.

The main objective of the project is to increase the effectiveness of Polish law enforcement services, including the prevention and detection of organized crime. This will be possible by providing police officers with access to new technologies in the field of detecting wanted vehicles.

The main goal of the project is to purchase the Automatic Number Plate Recognition System in real time (ANPRS) and to train 400 police officers in the Warsaw garrison. This is an extremely important aspect of the project as it will provide support and enable fast identification of vehicles seen in police information systems as stolen. The system will be used in a strategic area, which is the intersection of two TEN-T corridors (North Sea - Baltic Sea and Baltic Sea - Adriatic Sea), as well as on the main transit routes to and from the eastern border of the EU, running through the area of the Warsaw agglomeration. This will increase the speed and efficiency of detection and indication for control of vehicles.

The project objective will be achieved by:

- purchasing the Automatic Number Plate Recognition System (ANPRS),

- purchasing the ANPR nomadic set, 4 cameras and secure communication module with the central system,

- purchasing a training system center,

- purchasing a mobile training platform (type I) (observation vehicle),

- purchasing a mobile training platform (type II) (intervention vehicle),

- training 400 police officers from the Warsaw Metropolitan Police.

The target group of the project are police officers who every day deal with organized crime (Criminal Department, Vehicle Theft Department, Patrol Department, Economic Crime Department, Anti-drugs Department, Criminal Terror and Homicide Department) for whom the possibility of having access to ANPRS will significantly facilitate their daily work and will contribute to an increase in the detection of crimes.

www.eog.gov.pl

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

st. sierż. Adam Gomez