Wydział Finansów i Budżetu - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 22 603-64-34
fax.: +48 22 603-74-17

e-mail: ksp.wfinansow@policja.waw.pl

 

Zastępca Naczelnika, p.o. Naczelnika Wydziału, p.o. Głównego Księgowego KSP: Agata Duszak
Zastępca Naczelnika: Jadwiga Dolecka

 

W strukturę Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Sekcja Budżetu - telefon (22) 60 - 328 - 13
  2. Sekcja Wydatków Osobowych - telefon (22) 60 - 328 - 19
  3. Sekcja Rozliczeń - telefon (22) 60 -329 - 40
  4. Sekcja Księgowości - telefon (22) 60 - 328 - 23
  5. Sekcja Windykacji Należności Budżetowych - telefon (22) 60 - 328 - 18
  6. Specjalista Wydziału Finansów i Budżetu ds. koordynacji obsługi funduszu policyjnego dla garnizonu stołecznego Policji - telefon (22) 60 -378 - 63
  7. Zespół ds. Inwentaryzacji telefon - (22) 60 -328 - 89
  8. Zespół Ogólny - telefon (22) 60 - 364 - 34

Podstawowe zadania Wydziału Finansów:

  1. opracowywanie danych do tworzenia planu dochodów i wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym na podstawie przyznanych przez KGP limitów;
  2. ujmowanie w planach finansowych jednostki środków na współfinansowanie projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych;
  3. przygotowywanie wniosków do KGP dotyczących zmian wielkości limitów oraz niezbędnych przeniesień środków finansowych w planie wydatków KSP;
  4. prowadzenie kartotek, naliczanie i sporządzanie list płac, sporządzanie list dodatkowych należności;
  5. sporządzanie dla policjantów i pracowników Policji informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11) oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika (PIT-40), jak również przekazywanie drogą elektroniczną do właściwych Urzędów Skarbowych;
  6. obsługę rachunków bankowych wydatków i dochodów budżetowych, rachunków pomocniczych i innych prowadzonych w NBP i BGK;
  7. przygotowanie do księgowania wyciągów z operacji na wszystkich rachunkach bankowych KSP;
  8. sprawdzenie pod względem formalno rachunkowym faktur i rachunków za zakupy usług i materiałów dotyczących działalności budżetowej i pozabudżetowej jednostki;
  9. sprawdzanie rachunków i faktur dotyczących powoływania biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych – osób fizycznych i osób prawnych;
  10. prowadzenie rozliczeń z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło i kosztów zastępstwa procesowego;
  11. dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo – księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont.
  12. księgowanie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na podstawie przekazywanych informacji od służb merytorycznych;
  13. uzgadnianie kont rozrachunkowych należności i zobowiązań z tytułu dochodów budżetowych, rozliczeń z pracownikami, rozliczeń dot. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
  14. prowadzenie ewidencji podpisanych porozumień i umów w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
  15. wystawianie faktur VAT, not księgowych i not odsetkowych, kar umownych na podstawie obciążeń od wydziałów merytorycznych oraz sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego;
  16. prowadzenie kartotek członków Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej oraz naliczanie w programie płacowym;
  17. windykacja należności powstałych z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Komendy Stołecznej Policji, tj.: szkód komunikacyjnych, szkód w mieniu, z tytułu nienależnie pobranych równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie oraz z tytułu nie rozliczenia się zwolnionych funkcjonariuszy z pobranych przedmiotów mundurowych;
  18. występowanie z roszczeniem regresowym wobec sprawców wypadków drogowych, w wyniku, których poszkodowanym policjantom wypłacono jednorazowe odszkodowanie; z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz wobec sprawców innych zdarzeń, w wyniku, których poszkodowanym policjantom wypłacono jednorazowe odszkodowanie i uposażenie za okres zwolnienia lekarskiego;
  19. sporządzanie zestawień dokumentów rozchodowych i przychodowych do księgowania w raportach kasowych;
  20. sporządzanie zbiorczych projektów planów finansowych dysponenta I stopnia funduszu operacyjnego Policji;
  21. prowadzenie ewidencji funduszu w księgach rachunkowych dla dysponenta I-go stopnia i dysponentów II-go stopnia;
  22. realizowanie działań w zakresie inwentaryzacji tj. planowanie, organizowanie, kontrola i rozliczanie wyników inwentaryzacji, a także sporządzanie sprawozdań inwentaryzacyjnych i opracowywanie wniosków.

Główny księgowy realizuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności:

  1. prowadzi rachunkowości jednostki;
  2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
  3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.