Sekcja I - Wydział Transportu - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Transportu

Sekcja I

Sekcja I

Do spraw eksploatacji, zabezpieczenia potrzeb transportowych oraz zaopatrzenia
i rozliczania materiałów pędnych i smarów oraz spraw mobilizacyjnych.

Kierownik: asp. szt. Marek Brzeziński
Tel. +48 22 603-60-58

Realizowane zadania:

 1. zabezpieczanie potrzeb transportowych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 2. naliczanie należności na sprzęt transportowy dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 3. planowanie i doposażanie komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 4. opracowywanie wymagań i współpracę z Wydziałem Zamówień Publicznych Komendy przy realizacji procedur przetargowych na zakup sprzętu transportowego;
 5. udział w komisjach przetargowych;
 6. współpraca z organami samorządowymi, urzędem wojewody, funduszem ochrony środowiska w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na rzecz poprawy wyposażenia w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 7. monitorowanie stopnia wykorzystania środków transportu przez poszczególne służby w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 8. prowadzenie ewidencji głównej i pomocniczej sprzętu transportowego komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 9. rejestracja pojazdów służbowych i prowadzenie bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Służbowych (CEPS);
 10. organizowanie i przeprowadzanie corocznych komisyjnych przeglądów stanu technicznego sprzętu transportowego i łodzi motorowych oraz prawidłowości wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego;
 11. monitorowanie zagadnień w zakresie zużycia paliwa w pojazdach służbowych Komendy;
 12. sprawowanie nadzoru funkcjonalnego w zakresie właściwej eksploatacji środków transportu Komendy;
 13. wydawanie i prowadzenie ewidencji zezwoleń i zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy a także komisariatów specjalistycznych Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie funkcjonujących na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;
 14. upłynnianie środków transportu wycofanych z eksploatacji w Komendzie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. sporządzanie sprawozdań z eksploatacji i wykorzystania służbowego sprzętu transportowego;
 16. nadzór nad eksploatacją, rozliczanie książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz naliczanie dodatkowego wynagrodzenia za zadania zlecone dotyczące codziennej obsługi pojazdów służbowych komórek organizacyjnych Komendy obsługiwanych bezpośrednio przez Wydział;
 17. prowadzenie ewidencji głównej komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie pobrania i zużycia materiałów pędnych i smarów;
 18. sporządzanie sprawozdań w zakresie materiałów pędnych i smarów dla Komendy Głównej Policji;
 19. współpraca z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym Komendy, w zakresie opłat dotyczących ochrony środowiska;
 20. dokonywanie zakupu materiałów pędnych i smarów na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz ich rozliczenia;
 21. wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Obsługi Policji;
 22. opracowywanie doraźnych zestawień i analiz w zakresie prowadzonych zagadnień np. w zakresie wydawanych środków finansowych na zakup paliw i płynów eksploatacyjnych;
 23. przygotowywanie i realizację zagadnień z zakresu zamówień publicznych Wydziału oraz udział w komisjach przetargowych;
 24. opracowywanie dokumentów do planu obronnego Komendy;
 25. udział w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektów kat. II Komendy;
 26. opracowywanie dokumentów planistycznych i sprawozdawczych dotyczących zabezpieczenia materiałowo-technicznego Wydziału na okres zagrożenia „P” i „W”;
 27. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendanta Głównego Policji;
 28. współpraca z właściwą komórką organizacyjną do spraw transportu Komendy Głównej Policji.