Sekcja I - Wydział Transportu - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Transportu

Sekcja I

Data publikacji 16.03.2012

SEKCJA I

do spraw eksploatacji, zabezpieczenia potrzeb transportowych oraz zaopatrzenia i rozliczania materiałów pędnych i smarów oraz spraw mobilizacyjnych.

Kierownik Sekcji  asp. szt. Marek BRZEZIŃSKI

tel. +48 22 60-326-53

Realizowane zadania:

 1. zabezpieczanie potrzeb transportowych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 2. naliczanie należności na sprzęt transportowy dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 3. planowanie i doposażanie w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 4.  opracowywanie wymagań i współpracę z komórką do spraw zamówień publicznych Komendy przy realizacji procedur przetargowych na zakup sprzętu transportowego;
 5. udział w komisjach przetargowych;
 6. współpracę z organami samorządowymi, urzędem wojewody, funduszem ochrony środowiska w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na rzecz poprawy wyposażenia w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 7. monitorowanie stopnia wykorzystania środków transportu przez poszczególne służby w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 8. prowadzenie ewidencji głównej i pomocniczej sprzętu transportowego komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 9. rejestrację pojazdów służbowych i prowadzenie bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Służbowych (CEPS);
 10. organizowanie i przeprowadzanie corocznych komisyjnych przeglądów stanu technicznego sprzętu transportowego i łodzi motorowych oraz prawidłowości wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego;
 11. monitorowanie zagadnień w zakresie zużycia paliwa w pojazdach służbowych Komendy;
 12. sprawowanie nadzoru funkcjonalnego w zakresie właściwej eksploatacji środków transportu Komendy;
 13. wydawanie i prowadzenie ewidencji zezwoleń i zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, komisariatów specjalistycznych Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 14. upłynnianie środków transportu wycofanych z eksploatacji w Komendzie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. sporządzanie sprawozdań z eksploatacji i wykorzystania służbowego sprzętu transportowego;
 16. nadzór nad eksploatacją, rozliczanie książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz naliczanie dodatkowego wynagrodzenia za zadania zlecone dotyczące codziennej obsługi pojazdów służbowych komórek organizacyjnych Komendy obsługiwanych bezpośrednio przez Wydział;
 17. prowadzenie ewidencji głównej komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie pobrania i zużycia materiałów pędnych i smarów;
 18. sporządzanie sprawozdań w zakresie materiałów pędnych i smarów dla Komendy Głównej Policji;
 19. współpracę z komórką organizacyjną Komendy właściwą do spraw administracyjno- gospodarczych, w zakresie opłat dotyczących ochrony środowiska;
 20. wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Obsługi Policji, zwanego dalej „SWOP”;
 21. dokonywanie zakupu materiałów pędnych i smarów, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz ich rozliczanie;
 22. opracowywanie doraźnych zestawień i analiz w zakresie prowadzonych zagadnień np. w zakresie wydawanych środków finansowych na zakup paliw i płynów eksploatacyjnych;
 23. przygotowywanie i realizację zagadnień z zakresu zamówień publicznych Wydziału oraz udział w komisjach przetargowych;
 24. opracowywanie dokumentów do planu obronnego Komendy;
 25. udział w przygotowaniach do szczególnej ochrony obiektu kat. II Komendy przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie;
 26. opracowywanie planu ochrony obiektu „TR – 1” i „TR – 2”;
 27. opracowywanie dokumentów planistycznych i sprawozdawczych dotyczących zabezpieczenia materiałowo-technicznego Wydziału na okres zagrożenia „P” i „W”;
 28. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych Komendanta Stołecznego Policji;
 29. współpracę z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą do spraw transportu;
 30. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wydziale;
 31. prowadzenie i obsługę SWOP w zakresie modułu „Gospodarka Materiałowa” dla materiałów pędnych i smarów oraz modułu „Środki Trwałe” dla sprzętu transportowego.