Zespół ds. Medycyny Pracy - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Medycyny Pracy


Zespół do spraw Medycyny Pracy


00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-90
fax.: +48 22 603-61-13
e-mail: medycyna.pracy@ksp.policja.gov.pl

Zespół do spraw Medycyny Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie zapewniania profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, między innymi przez:

 • opracowywanie istotnych warunków umów o odpłatnym świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej po ekspozycji na zakażenie w służbie HIV, HBV i HCV, zabezpieczenia medycznego akcji policyjnych, turnusów antystresowych oraz badania środowiska służby/pracy;
 • monitorowanie poziomu realizacji zadań, wynikających z umów o odpłatnym świadczeniu usług  medycznych, współpracę z wykonawcami umów, a także dokonywanie  ocen w tym zakresie;
 • planowanie środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań oraz podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań, w zakresie udzielonego upoważnienia;
 • weryfikacja wszystkich skierowań na badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji oraz prowadzenie ich rejestracji;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, dotyczących badań lekarskich, turnusów antystresowych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych oraz szczepień ochronnych, a także wysokości ich kosztów;
 • merytoryczną oceną wydatków i formalną kontrolę poprawności wszystkich dokumentów związanych z realizacją umów o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad policjantami i pracownikami;
 • współpracę z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa z § 5 Statutu, w zakresie realizowanych zadań;
 • współpraca z resortowymi i poza resortowymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją zadań wynikających z rządowych programów określających zadania dla resortu spraw wewnętrznych i administracji;
 • wprowadzanie do programu SWOP danych, dotyczących: wykonanych szczepień ochronnych, pobytu na turnusach antystresowych oraz przypisanie do osoby kosztów poniesionych na badania, okulary korygujące wzrok, turnusy antystresowe i szczepienia ochronne;
 • udział w przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych;
 • doradzanie w zakresie stosowania przepisów, dotyczących organizowania profilaktycznej opieki zdrowotnej i innych zadań, przypisanych zespołowi do spraw medycyny pracy Komendy;
 • współpraca z resortowymi i poza resortowymi podmiotami w sprawach organizowania podstawowej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami Policji oraz rehabilitacji po urazach w służbie/pracy.