Pomoc ofiarom przestępstw - Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Pomoc ofiarom przestępstw

Data publikacji 26.10.2011

POMOC UCHODŹCOM I CUDZOZIEMCOM

Nazwa organizacji

Adres organizacji

Zakres działania

Stowarzyszenie na rzecz integracji
i ochrony cudzoziemców „PROXENIA”

ul. Omulewska 24 lok. D-2

04-128 Warszawa

tel: (22) 608-298-622, (22) 603-958-322

e-mail: listy@proxenia.org.pl

www.proxenia.org.pl

Pomoc uchodźcom, ochrona praw
i wolności człowieka, ochrona mniejszości, troska o zapewnienie równości szans, promocja wartości demokratycznych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Al. 3-go Maja 12 lok. 510

00-391 Warszawa

tel/fax: (22) 621-51-65

e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl

www.interwencjaprawna.pl

Pomoc uchodźcom, ochrona mniejszości

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

tel.: (22) 828-10-08, (22) 828-69-96,                (22) 556-44-40

fax: (22) 556-44-50

e-mail: hfhr@hfhr.org.pl

www.hfhr.org.pl

Bezpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców i uchodźców

Fundacja „Ocalenie”

ul. Odynacka 9 lok. 21 (II piętro)

00-364 Warszawa

tel/fax: (22) 828-50-54

e-mail: fundacja@ocalenie.org.pl

www.ocaelenie.org.pl

Pomoc uchodźcom, imigrantom

Materiał przygotowano na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych.

 

ADRESY WYBRANYCH INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ OSOBOM POSZKODOWANYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Nazwa instytucji

 

 

Adres instytucji

 

Zakres pomocy

 

WARSZAWA

 

Biuro Porad Obywatelskich – Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

ul. Gałczyńskiego 3

00-362 Warszawa

tel.: (22) 828-12-95

e-mail: bpo@free.ngo.pl

www.bpo.warszawa.pl

Sprawy mieszkaniowe, rodzinne; sprawy dotyczące postępowania w urzędzie, świadczeń i zasiłków, zatrudnienia, własności i inne. Porady są bezpłatne, poufne, bezstronne, świadczone przez profesjonalnie przygotowanych doradców.

Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok. 19

00-679 Warszawa

tel/fax: (22) 652-01-17

e-mail: sekretariat@cpk.org.pl

www.cpk.org.pl

Konsultacje specjalistyczne, w tym psychologiczne, psychiatryczne, prawne i socjalne. Grupy wsparcia, schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie. Porady prawne w zakresie prawa cywilnego (prawo rodzinne, opiekuńcze), karnego, pracy.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linie”

 ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa

tel.: (22) 824-25-01, (22) 823-96-64

e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl

www.niebieskalinia.pl

 

Warszawska „Niebieska Linia”

(22) 668-70-00

 

Poradnia działa w dni powszednie                           w godzinach 14.00-22.00; dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 18.00-22.00

 

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna oraz wsparcie dla osób starszych doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą ze strony opiekunów. Konsultacje specjalistyczne-psychologiczne, psychiatryczne, prawne i socjalne, grupy wsparcia.

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-392 Warszawa

tel./fax: (22) 616-02-68, (22) 616-03-14

e-mail: fdn@fdn.pl

www.fdn.pl

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

116111

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży oraz rodziców w tym porady i konsultacje, interwencje w systuacjach kryzysowych, terapia indywidualna. Pomoc specjalistyczna, poradnictwo i konsultacje psychiatryczne, prawne, seksuologiczne.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Hoża 27A lok. 5, III piętro

00-521 Warszawa

tel.: (22) 626-94-19

fax: (22) 745-71-80

e-mail: kopd@kopd.pl

www.kopd.pl

Interwencja, mediacja, spotkania terapeutyczne indywidualne, spotkania terapeutyczne rodzinne, porada psychologiczno-pedagogiczna i inne.

 

Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym – Pogotowie Interwencji Społecznej

ul. Nowogrodzka 7 lok. 14

00-513 Warszawa

tel.: (22) 622-96-33

faks: (22) 622-96-33

e-mail: spb-pis@wp.pl

 

SPB jest organizacją non-profit łączącą w zakresie zwalczania bezdomności działalność teoretyczną z praktyczną. Organizacja prowadzi dwie placówki pomocowe: Pogotowie Interwencji Społecznej – placówkę poradnictwa specjalistycznego głównie dla osób bezdomnych i Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” – stacjonarną (całodobową) placówkę interwencyjno-terapeutyczną.

 

Stowarzyszenie OPTA

ul. Marszałkowska 85 lok. 34

00-683 Warszawa

tel/fax: (22) 622-52-52

tel.: (22) 424-09-89

(wejście od lecznicy Inspol)

e-mail: biuro@opta.org.pl

www.opta.org.pl

Pomoc psychologiczna skierowana do dzieci i rodzin, pomoc terapeutyczna, tworzenie grup psychoedukacyjnych, wsparcia, terapeutyczne dla rodziców itp.

Działalność szkoleniowa, wydawnicza.

CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49

03-775 Warszawa

tel.: (22) 619-44-76

fax: (22) 818-51-67

e-mail: Warszawa-praga@caritas.pl

www.warszawa-praga.caritas.pl

Organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych, organizowanie pomocy doraźnej i inne.

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2

00-160 Warszawa

(wejście w bramie)

tel./fax: (22) 635-54-67, 887-88-05

(poniedziałek-piątek, godz. 13.00-18.00)

e-mail: tpm@free.ngo.pl

www.tpm.free.ngo.pl

Niesienie pomocy młodzieży w wieku 15-25 lat i jej rodzicom, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

ul. Wiśniowa 50

02-520 Warszawa

tel./fax: (22) 848-28-90

e-mail: biuro@fpop.org.pl

www.fpop.org.pl

Pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w wyniku popełniego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Al. 3-go Maja 12 lok. 510

00-391 Warszawa

tel./fax: (22) 621-51-65

e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl

www.interwencjaprawna.pl

Udzielanie pomocy prawnej: uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom oraz byłym więźniom i ich rodzinom, rodzinom adopcyjnym i zastępczym oraz osobom, które takie rodziny chcą stworzyć. Publiczne działania w obronie interesów poszczególnych środowisk (niepełnosprawnych, starszych, dzieci).

„LA STRADA” – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Warszawa 10, skr. poczt. 5

00-956 Warszawa 10

tel. zaufania: (22) 628-99-99 (pomoc, porady)

e-mail: strada@strada.org.pl

www.strada.org.pl

Handel kobietami

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Warszawa skr. poczt. 127

00-958 Warszawa 66

 

24 h linia wsparcia – czynna non-stop:

801-24-70-70 lub (22) 654-70-70

 

Telefon w sprawie zaginionego dziecka – czynny non stop:

116-000

Centrum poszukiwań ludzi zaginionych. Baza danych osób zaginionych.

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

ul. 11 Listopada 33

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: (22) 755-61-69

e-mail: ops@grodzisk.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: (22) 724-15-70

fax.: (22) 724-15-70 w. 21

www.pcpr.powiat-grodziski.pl

e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (powiat grodziski)

Pieńki Zarębskie, powiat grodziski

ul. Pieńki Zarębskie 15

tel.: 604-641-484

Podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Nocleg, posiłki, pomoc rzeczowa, prawna, psychologiczna, praca socjalna, pomoc terapeuty uzależnień

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

 

Al. 3-Maja 28

05-120 Legionowo

tel.: (22) 774-28-37, 774-08-66

e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl

 

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze “Caritas” (w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej) w Legionowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20

tel.: 77-29-405

Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nocleg, posiłki, pomoc socjalna, medyczna, odzież, jadłodajnia od 15 listopada do grudnia danego roku działa również w soboty. Odpłatność 100-150 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25a

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: 758-22-24

e-mail: mopsmm@op.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax.: (25) 759-27-77

www.pcpr-minskmaz.pl

e-mail: sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

Poradnictwo prawne, rodzinne, psychologiczne

Centrum Interwencji Kryzysowej – Hostel w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościelna 18

Mińsk Mazowiecki

tel.: (25) 756-32-06

Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nocleg, pomoc psychologiczna, pomoc socjalna

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (powiat miński)

Hipolitów, powiat miński

ul. Hipolitowska 121a

tel.: (22) 760-41-14

Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Pomocna DŁOŃ

Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc medyczna i socjalna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Partyzantów 7

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel.: (22) 775-27-30, 775-29-83

e-mail: dyrektor@opsndm.pl

 

Ośrodek dla osób bezdomnych

(powiat nowodworski)

Janowo 42, gm. Zakroczym

tel.: (22) 785-50-24

Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie ANTIDOTUM

Nocleg, posiłki, pomoc socjalna, terapia, program wychodzenia z bezdomności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

ul. Sosnowa 4

05-400 Otwock

tel.: (22) 779-36-32

e-mail: ops_otwock@wp.pl

 

Centrum Interwencji Kryzysowej – Dom Otwartych Serc w Otwocku

ul. Tadeusza 12

Otwock

tel.: (22) 779-58-63

Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nocleg, wyżywienie, pomoc psychologiczna i terapeutyczna, pomoc socjalna

„Nazaret” Dom dla Matek z Dziećmi i Samotnych Kobiet w Otwocku

ul. Słowackiego 17a

Otwock

tel.: (22) 779-58-30

Podmiot prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłości - Orionistki

Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc socjalna, psychologiczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

ul. Wojska Polskiego 54

05-500 Piaseczno

tel.: (22) 750-33-08, 756-72-63

e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Dom Odzyskanych dla Życia “Monar-Markot” (powiat piaseczyński)

Grzędy, powiat piaseczyński

ul. Krakowska 29

tel.: (22) 727-72-98

Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie MONAR

Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc medyczna, prawna, rzeczowa, paczki żywnościowe, praca socjalna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

ul. Helenowska 3a

05-804 Pruszków

tel.: (22) 758-81-30, 758-85-91

e-mail: sekretariat@mops.pruszkow.pl

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie (powiat pruszkowski)

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24

05-820 Piastów

tel.: (22) 753-45-56

fax.: (22) 753-39-05

www.zow.piastow.org.pl

e-mail: zow@neostrada.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Dom dla matek z dziecmi Nazaret (powiat pruszkowski)

Brwinów, powiat pruszkowski

ul. Sienkiewicza 4

tel.: (22) 729-62-92

Podmiot prowadzący: Wspólnota Chleb Życia

Nocleg, wyżywienie całodobowe, pomoc medyczna i socjalna, szkoła, pomoc prawna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 165

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (22) 722-26-73

e-mail: opsozarow@wp.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

ul. Rynek 21

05-082 Stare Babice

tel.: (22) 722-90-11

e-mail: gops@stare-babice.waw.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel./fax.: (22) 733-72-50

e-mail: pcpr@pwz.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów, Ośrodek dla Bezdomnych (powiat warszawski zachodni)

Łaźniew, powiat warszawski zachodni

al. Księży Orionistów 1

tel.: (22) 731-99-93

Podmiot prowadzący: Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księża Orioniści

Całodobowa opieka socjalna i bytowa, opieka medyczna, pielęgniarska, praca socjalna, wyżywienie, rehabilitacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

ul. Armii Krajowej 34

05-200 Wołomin

tel.: (22) 787-27-01

e-mail: ops@ops.wolomin.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

ul. Legionów 78

05-200 Wołomin

tel.:  (22) 776-44-96

fax.: (22) 776-44-95

www.pcprwolomin.pl

e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce (powiat wołomiński)

ul. Poniatowskiego 29

05-220 Zielonka

tel.: (22) 771-83-84, 504-221-017

e-mail: poik@powiat-wolominski.pl

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

Schronisko Don Orione (powiat wołomiński)

Czarna, powiat wołomiński

ul. Witosa 46

tel.: (22) 787-81-00

Podmiot prowadzący: Zgromadzenie małe Dzieło Boskiej Opatrzności Księża Orioniści

Nocleg, posiłki, praca socjalna, pomoc pielęgniarska, 1 x w tyg. Lekarz, terapia dla alkoholików

Dom Adaptacyjny Dzieci Ulicy w Ząbkach (powiat wołomiński)

Ząbki, powiat wołomiński

ul. Kolejowa 31d

tel.: (22) 497-95-90

Podmiot prowadzący: Fundacja Dzieci Ulicy

Nocleg, wyżywienie, środki czystości, pomoc w znalezieniu szkoły, pomoc rzeczowa, leki, nauka obsługi komputera, spotkania indywidualne z psychologiem

Dom Samotnej Matki w Zielonce

(powiat wołomiński)

Zielonka, powiat wołomiński

ul. Kilińskiego 63

tel.: (22) 781-09-79

Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc prawna, psychologiczna, medyczna

Materiał przygotowano na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych oraz informacji uzyskanych od Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie