Gabinet Komendanta Stołecznego Policji - Komenda Stołeczna Policji

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 22.03.2012

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-65-96
fax.: +48 47 723-61-12

e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 

Naczelnik: Małgorzata Dusiewicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Mikołaj Linda
Zastępca Naczelnika: nadkom. Marek Łukasik

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji realizuje zadania Komendy w zakresie zapewniania Komendantowi Stołecznemu Policji warunków do reprezentowania jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, na forum krajowymi międzynarodowym, między innymi przez:

1. planowanie strategiczne działań i rozwoju komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, o których mowa w  § 5 Statutu;

2. koordynację funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu,
w szczególności przez:

a) organizację procesu samooceny,

b) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zarządczej,

c) opracowywanie oświadczenia Komendanta Stołecznego Policji o stanie kontroli
     zarządczej,

d) sporządzanie i prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk;

3. koordynację procesu aktualizowania i publikowania informacji na stronie podmiotowej Komendanta Stołecznego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

4. koordynację procesu udostępniania informacji publicznej oraz przyjmowania i rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Stołecznego Policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. prowadzenie prac analitycznych powiązanych z badaniami socjologicznymi dotyczącymi oceny poczucia bezpieczeństwa obywateli, społecznego wizerunku Policji oraz funkcjonowania Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu;

6. koordynację pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez Komendę i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;

7. organizację wyjazdów Kierownictwa Komendy oraz nadzór nad przebiegiem pobytu delegacji zagranicznych;

8. koordynację i nadzór w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków z funduszy pomocowych, między innymi przez:

a) opracowywanie potrzeb, programów oraz planów wykorzystania funduszy pomocowych,

b) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z zagranicznych i krajowych funduszy pomocowych,

c) opracowywanie – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 5 Statutu – dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków,

d) prowadzenie dokumentacji złożonych wniosków i realizowanych projektów, w tym monitorowanie ich realizacji oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków;

9. upowszechnianie wiedzy o możliwościach i procedurach pozyskiwania środków z funduszy pomocowych;

10. współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych;

11. tworzenie warunków Komendantowi Stołecznemu Policji do sprawnego zarządzania Komendą, między innymi przez:

a) planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych i spotkań okolicznościowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Kierownictwo Komendy,

b) obsługę kancelaryjno-biurową Kierownictwa Komendy oraz jego sekretariatów,

c) ewidencjonowanie, kwalifikowanie i dystrybucję korespondencji,

d) gromadzenie i dystrybucję jawnych przepisów prawnych,

e) zapewnianie obsługi poligraficznej;

12. opiniowanie wniosków przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, dotyczących zasadności objęcia przez Komendanta Stołecznego Policji honorowym patronatem przedsięwzięcia lub jego udziału w komitecie honorowym;

13. sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Kierownictwa Komendy oraz wdrażanie działań wizerunkowych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;

14. promowanie Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, poprzez udział Chóru Komendy w okolicznościowych uroczystościach resortowych i innych;

15. gospodarowanie przydzielonymi środkami:

a) budżetowymi w zakresie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych realizowanych przez Komendę i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1-16 Statutu oraz związanych z zagranicznymi wyjazdami służbowymi przedstawicieli Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

b) z funduszy pomocowych na realizację projektów unijnych przez Komendę i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 Statutu;

16. koordynowanie pracami komisji powoływanych decyzją Komendanta Stołecznego Policji do przekazania dokumentacji i składników majątkowych w przypadku zmiany
na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu;

17. prowadzenie instruktaży dla policjantów i pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji z zakresu:

a) udostępniania informacji publicznej,

b) kontroli zarządczej,

c) pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej,

d) ewidencjonowania i obiegu dokumentacji jawnej,

e) postępowania z przepisami służbowymi;

18. koordynowanie i organizację pobytu w Komendzie grup zorganizowanych.

 

Struktura organizacyjna Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji:

  • Zespół I
  • Zespół II
  • Sekcja I (ds. międzynarodowej współpracy Policji)