Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia - Komenda Stołeczna Policji

Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia

Data publikacji 03.04.2013

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-28-80
fax: +48 47 723-31-76
e-mail: naczelnik.wom@ksp.policja.gov.pl


Naczelnik:

podinsp. Zbigniew Walewski


Zastępca Naczelnika:

podinsp. Paweł Strzelecki


Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia realizuje zadania Komendy w zakresie ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw lub mającego związek z przestępstwem oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, między innymi przez:

 1. Prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych zmierzających do ujawnienia i zabezpieczenia składników majątkowych osób pozostających w zainteresowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;
 2. Prowadzenie postępowań przygotowawczych przeciwko podejrzanym o czyn z art. 299 kk oraz czynności związanych z zajęciem i zabezpieczeniem mienia w ramach postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 – 17 i pkt 19 Statutu;
 3. Współdziałanie z krajowymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, identyfikowania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia, w szczególności z podległymi  lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej;
 4. Współdziałanie z komendami wojewódzkimi Policji i właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie ujawniania i identyfikowania mienia mogącego mieć związek z przestępstwem;
 5. Współpracę, za pośrednictwem komórek Komendy Głównej Policji, właściwej w sprawach międzynarodowej wymiany informacji oraz pełniącej funkcję krajowego biura ds. odzyskiwania mienia, z organami policyjnymi oraz celnymi innych państw w ramach obowiązujących umów i porozumień celem ujawniania i zabezpieczania składników majątkowych osób objętych zainteresowaniem operacyjnym i procesowym;
 6. Opracowywanie i wdrażanie techniki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw w oparciu o informacje o nowych metodach i formach legalizacji korzyści pochodzących z działalności przestępczej;
 7. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie ujawniania i identyfikowania mienia związanego z przestępstwem, dla policjantów oraz komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 4 pkt 1 – 17 i pkt 19 Statutu;
 8. Nadzór, kontrolę i koordynację zadań związanych z wykrywaniem i identyfikacją mienia związanego z przestępstwem i mogącego być przedmiotem zabezpieczenia w postępowaniu karnym, w sprawach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 17 i pkt 19 Statutu;
 9. Wsparcie komórek organizacyjnych służby kryminalnej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 17 i pkt 19 Statutu w zakresie ujawniania i identyfikacji mienia związanego z przestępstwem poprzez:
  • Dokonywanie ustaleń w dostępnych zbiorach danych, do których te komórki organizacyjne lub jednostki organizacyjne Policji nie mają bezpośredniego dostępu,
  • Udział w realizacji czynności ukierunkowanych na mienie będące w posiadaniu osób pozostających w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a zwłaszcza mających na celu tymczasowe zajęcie mienia ruchomego, w sprawach skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym;
  • Udzielanie pomocy w przypadku wniosków o zastosowanie zabezpieczenia majątkowego w sprawach skomplikowanych lub o dużym ciężarze gatunkowym oraz koordynowanie i nadzorowanie czynności realizowanych w tych sprawach do momentu wydania przez prokuratora postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego.