Wydział Kontroli - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-66-17
fax.: +48 47 723-31-90

e-mail: wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

p.o. Naczelnika: podinsp. Tomasz Rylski

p.o. Zastępcy Naczelnika: mł. insp. Paweł Podgórski

 

Wydział Kontroli dzieli się na poszczególne Sekcje:

  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej I
  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej II
  • Sekcja Skarg i Wniosków
  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej III
  • Sekcja Kontroli Finansowo - Gospodarczej

Do głównych zadań Wydziału Kontroli należy:

  • prowadzanie kontroli na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli,
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Komendy oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Komendy,
  • nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez podległe jednostki organizacyjne Policji,
  • realizacja zadań związanych z wydarzeniami z udziałem policjantów i pracowników oraz opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Stołecznego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także interwencje parlamentarzystów oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi KGP, w szczególności komórką właściwą do spraw kontroli oraz Biurem Spraw Wewnętrznych Policji.